AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto kredit Vojvođanske banke za Toyota 

automobile


Posebne pogodnosti Vojvođanska banka daje za kupovinu Toyota automobila. Zahtev za kredit se može podneti u bilo kojoj poslovnici ili kod ovlašćenog dilera. Ove kredite mogu koristiti kako klijenti banke tako i ostali. Banka odobrava auto kredite kreditno sposobnim državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima. Kredit se odobrava u iznosu od 1.000 do 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Krediti se odobravaju na rok otplate do 84 meseca. Kamatna stopa na ove kredite je promenljiva i iznosi za, kredite sa valutnom klauzulom 12,90% godišnje, a za kredite bez valutne klauzule 17,90% godišnje. Promenljive kamatne stope usklađuju se na dan 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra, prema kretanju sledećih varijabli:

Za kredite sa valutnom klauzulom
-    Prosečne cena oročenih depozita u evrima u bankarskom sistemu
-    Visine obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije
Za kredit bez valutne klauzule
-    3 mesečni Belibor
-    Visina obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije

Osnov odobravanja ovog auto kredita kredita je:
  -   minimum 10% učešća od iznosa naznačenog na profakturi za kredite bez valutne klauzule
 - minimum 30% učešća od iznosa naznačenog na profakturi za kredite sa valutnom klauzulom
Naknada za obradu zahteva iznosi 2% od iznosa kredita i plaća se unapred  jednokratno.
Instrumenti obezbeđenja:
 za iznose do 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti:
- dve  sopstvene menice korisnika kredita
-  dve administrativne zabrane korisnika kredita
- Puno kasko osiguranje u prve 3 godine otplate kredita
 za iznose od 8.001 evra u dinarskoj protivrednosti:
- dve sopstvene menice korisnika kredita
- dve administrativne zabrane korisnika kredita
- Zaloga na vozilu i
- Puno kasko osiguranje u prvih 5 (pet) godina otplate kredita ili puno kasko osiguranje vozila za ceo otplatni period, ukoliko je iznos kredita veći od 10.001 evra.