AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto kredit Vojvođanske banke sa valutnom

 klauzulom


Vojvođansa banka odobrava gotovinski krediti sa valutnom klauzulom za kupovinu novih i polovnih automobila. Ovu vrstu kredita banka odobrava državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.  Maksimalan iznos kredita je do 10.000 evra s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 evra. Krediti se realizuju u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za evro.

Troškovi odobravanja kredita:

-    Kamatna stopa je promenljiva i iznosi za klijente banke -15,90% godišnje i 16,90% godišnje, za ostale klijente
-       Osnov za odobravanje kredita je depozit od 30% od iznosa kredita.
-   Naknada za obradu zahteva iznos 2,5% od iznosa kredita i plaća se jednokratno, minimalan iznos je 3.500 dinara.

Instrumenti obezbeđenja: 2 sopstvene menice korisnika kredita i 2 Administrativne zabrane korisnika kredita.

Promenljive kamatne stope usklađuju se na dan 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra, prema kretanju sledećih varijabli:
-    Prosečne cena oročenih depozita u evrima u bankarskom sistemu
-    Visine obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije