AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Kredit indeksiran u evrima Raiffeisen banke Krediti indeksirani u evrima - Raiffeisen banka a.d Beograd odobrava kredite za kupovinu novih i polovnih automobila u iznosu od 1.000 do 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti i rokom otplate do 84 meseca.
Troškovi odobravanja kredita
-    Promenljiva kamatna stopa 6M BELIBOR +6,75% godišnja-fiksna
-    Troškovi kreditnog biroa  246 dinara
-    Troškovi menice 50 dinara
-    Naknada za vođenje tekućeg računa 150 dinara mesečno
-   Provizija za obradu kreditnog zahteva 2,75% fiksno od kreditiranog iznosa. Za  putničke automobile iz  Fijat-ovog programa ova provizija se ne plaća.
-    Godišnja provizija za vođenje kredita 1% od ostatka kredita
-    Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti 1,30%, od iznosa kredita . Uplaćuje se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
-   Učešće -Min 30% učešća od iznosa profakture vozila ukoliko je kredit do 8000 evra, Min 30% učešća od iznosa profakture vozila i kasko osiguranja za prvu godinu ukoliko je iznos kredita od 8.001 evra do 30.000 evra.
U kreditirani iznos su uključene provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu na dan isplate kredita. Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M EURIBOR na dan 23.04.2013. i iznosi 0,322%.
Minimalni uslovi za odobravanje kredita indeksiranog u evrima su isti kao i kod dinarskog kredita.
Kao instrument obezbeđenja kredita za kupovinu novih i polovnih vozila u iznosu od 1.000 do 8.000 EUR koristi se:
-    Blanko sopstvena menica sa klauzulom "bez protesta"
-  Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja usled osiguranih rizika i nezaposlenosti: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora prenese na banku
Kao instrument obezbeđanja kredita za kupovinu novih i polovnih vozila u iznosu od 8.001 do 30.000 EUR koristi se:
-    Blanko sopstvena menica sa klauzulom "bez protesta"
-    Zaloga na vozilu koje je predmet kupovine
-    Kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist banke
-  Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora prenese na banku.