AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Dinarski auto kredit Raiffeisen banke Dinarski auto kredit - U svojoj ponudi Raiffeisen banka ima kredite za kupovinu novih i polovnih automobila u iznosu od 80.000 do 800.000 dinara i rokom otplate do 84 meseca. Za odobravanja kredita nije potrebno da budete klijent banke, odnosno da prebacite svoja primanja na tekući račun u Raiffeisen banci.

Troškovi odobravanja kredita:
-    Promenljiva kamatna stopa 6M BELIBOR +4,80% godišnja-fiksna
-    Troškovi kreditnog biroa 246 dinara
-    Troškovi menice 50 dinara
-    Naknada za vođenje tekućeg računa 150 dinara mesečno za klijente koji imaju tekući račun otvoren u Raiffeisen banci
-    Provizija za obradu kreditnog zahteva 2,75% fiksno od kreditiranog iznosa. Za  putničke automobile iz  Fijat-ovog programa ova provizija se ne plaća.
-    Godišnja provizija za vođenje kredita 1% od ostatka kredita
-    Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti 1,30%, od iznosa kredita. Uplaćuje se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
-    Kredit se odobrava bez učešća
U kreditirani iznos su uključene provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 22.04.2013. godine i iznosi 11,04%.

Minimalni ulovi koje podnocilac kredita mora da ispuni:
-    Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme, ali pod uslovom da je period otplate kraći od perioda isteka ugovora na određeno vreme.
-    Minimalna mesečna neto zarada 20.000 dinara
-    Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
-    Minimum 3 meseca na trenutnom radnom mestu
-    Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
-    Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci
-    Obavezan kućni telefon ili postpaid mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu.

Kao instrument obezbeđenja kredita za kupovinu novih i polovnih vozila u iznosu od 80.000 do 800.000 dinara koristi se:
-    Blanko sopstvena menica sa klauzulom "bez protesta"
-    Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora prenese na banku