AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Prednosti lizinga u odnosu na kredit za pravna lica


Najvažnija prednost finansijskog lizinga je jednostavnija procedura. Procedura odobravanja finansijkog lizinga je najčešće kraća u odnosu na tradicionalne vidove finansiranja. Razlog tome je što se dodatna sredstva obezbeđenja (npr. hipoteke) najčešće ne zahtevaju, a davaoci lizinga često imaju uspostavljenu poslovnu saradnju sa isporučiocima predmeta lizinga.

Kada uporedimo lizing sa kreditom vidimo koje su to još neke pogodnosti lizinga. Primenom lizinga ne smanjuje se kreditna sposobnost preduzeća, što ostavlja mogućnost za dobijanje eventualno neophodnih kredita za nove poslovne poduhvate. Sama procedura dobijanja lizinga je mnogo jednostavnija, neophodna dokumentacija je manja. Za razliku od kredita nisu potrebne garancije jer predmet lizinga ostaje u pravnom vlasništvu davaoca lizinga.

Kod finansijskog lizinga imamo tri strane davalac licinga, dobavljač i korisnik lizinga. Davalac lizinga je pravni, a primalac lizinga je ekonomski vlasnik, koji ga vodi u svojim knjigama. Princip korišćenja je da korisnik sa isplatom zadnje rate automatski postaje vlasnik opreme lili vozila koje je nabavio putem lizinga. Kod klasičnih bankarskih kredita imamo dve strane banka i klijent. Po odobrenom kreditu od banke, korisnik nešto kupuje i odmah postaje vlasnik toga sa jedinom obavezom da vrađa kredit banci. Ključna razlika lizinga u odnosu na kredit je da korisnik ne dobija novac već predmet lizinga (vozilo, opremu ...) na korišćenje, a zatim u ratama  vraća novac koji je lizing kuća plasirala dobavljaču. Korisnik lizinga se prvo obraća dobavljaču definiše šta mu je potrebno i na kraju se obraća lizing kući. Lizing kuća onda kupuje taj predmet i predaje ga klijentu na korišćenje.
 
Po Zakonu o Finansijskom lizingu lizing kuća ima garantovan povraćaj predmeta lizinga u roku od šest dana, u slušaju da klijent ne plaća. Bitno je da je predmet lizinga likvidan da bi ga davalac lizinga mogao unovčiti u slučaju da korisnik lizinga nije u stanju da plaća. Kredit jeste jeftiniji, ali je bitno istaći da je lizing jednostavnije ostvariti nego kredit kod banaka. Procedura i adminisrativni proces za odobrenje kredita mnogo je komplikovanija nego kod lizinga. Za kredit su potrebna daleko veća obezbeđenja. Kod većih iznosa kredita banke kao meru obezbeđenja traže upis hipoteke, što nije slučaj sa lizing kućama.