AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Porsche Leasing


Porsche Leasing doo je kompanija kćerka austrijske banke Porsche Bank AG, koja je deo Porsche Holdinga sa sedištem u Salcburgu. Kompanija je počela sa radom na našem tržištu aprila 2004. godine.

Porsche Leasing finansira putnička i privredna vozila brendova Volkswagen, Porsche, Audi i Seat. Predmet lizinga se može odabrati u salonima ovlašćenih dilera. Za razliku od drugih lizing kuća, Porsche leasing doo nema svoje sopstvene filijale, već zajedno sa dilerima i osiguravajućim kućama nude svoje usluge na jednom mestu. Time je za kupca kupovina vozila jednostavnija i udobnija. U Porsche leasingu se cela lizing transakcija, počevši od dobijanja informacija, pa do preuzimanja vozila, obavlja kod ovlašćenih dilera.

Minimalni rok na koje se može sklopiti ugovor o finansijskom lizingu je dve godine. Period finansiranja zavisi od boniteta klijenta (sposobnosti plaćanja), iznosa finansiranja i predmeta lizinga. Najduži period finansiranja je 6 godina. Brzina realizacije finansijskog lizinga zavisi prvenstveno od toga da li je klijent dostavio kompletnu dokumentaciju potrebnu za dobijanje lizinga. Od trenutka kompletiranja potrebne dokumentacije do realizacije finansijskog lizinga potrebno je 24 sata.

Kod finansijskog lizinga, minimalna visina učešća kod fizičkih lica propisana je od strane Narodne banke Srbije i iznosi 20% od bruto cene vozila. Visina učešća kod pravnih lica određuje se prema proceni boniteta same firme/preduzeća i kreće se u intervalu od 15% do 30%. Za uplatu mesečne rate je merodavan prodajni kurs za devize Raiffeisenbank na dan plaćanja. Iznos mesečne rate se šalje između 10 i 15.u mesecu na adresu korisnika lizinga. Rate su sa  variabilnom kamatnom stopom za EUR/CHF, i vezana je  na EURIBOR/LIBOR. U slučaju rasta EURIBORa/LIBORa doći će do promene rate.

Tokom trajanja ugovora o lizingu kompanija zadržava pravo svojine nad predmetom što predstavlja glavni istrument obezbeđenja. Uz svaki ugovor o lizingu potpisuju se i 4 menice i specijalno punomoćje što predstavlja dodatne instrumente obezbeđenja. Kasko osiguranje je obavezno. Kasko osiguranje je veoma bitan element lizinga. Ono garantuje nadoknadu štete u slučaju štetnog događaja tokom trajanja ugovora o lizingu. Korisnik lizinga dobija ovlašćenje za registraciju vozila od strane davaoca lizinga (lizing kuće) i na osnovu toga može da registruje vozilo u mestu svog sedišta ili prebivališta.

Sedište
Porsche Leasing  d.o.o.
Zrenjaninski put 11 , Beograd