AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Osnovni propisi o lizingu


Izvori prava u ovoj oblasti su veoma skromni. Mnoge zemlje nemaju zakonsku regulativu u ovoj oblasti osim Francuske, Belgije, Portugala, Brazila, ali ni one to nisu učinile celovito. Kada je lizig posao počeo da dobija na međunarodnom značaju u Otavi je 1988. pod okriljem UNIDROIT doneta konvencija o međunarodnom  finansijskom lizingu koja ipak nije u celosti regulisala ovu oblast. U našem pravu ugovor o lizingu nije bio pravno regulisan. Danas je regulisan finansijski lizing kao jedan celovit pravni posao. Zakon o finansijskom lizngu donet je u maju 2003. godine, a primenjuje se od 1. januara 2004. U izvore prava uključuju se i opšti uslovi poslovaja subjekata privređivanja.

Danas se u našoj praksi primenju sledeći osnovni propisi koji regulišu pitanje finansijskog lizinga : 
Zakon o finansijskom lizingu
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Carinski zakon
Zakon o deviznom poslovanju

Spoljno trgovinski propisi su nezaobilazni u poslovima lizinga iz razloga što bez međunarodnog kretanja kapitala lizing ne bi imao smisla. Odredbe ovog zakona koje koriste se i kod ove vrste poslova tiču se registrovanja spoljno-trgovinske delatnosti, uslova za stavljanje robe u promet, oblika uvoza i izvoza, privremenog uvoza i izvoza itd.Carinski propisi takođe dolaze do izražaja kod međunarodnog kretanja kapitala odnosno  međunarodnog lizinga. Tako da se na ovaj posao primenjuje neke odredbe Zakona o carini kao što su obaveza plaćanja carine, utvriđivanje carine, carinska tarifa.

Poznavanje deviznih propisa od izuzetnog je značaja kako za tekuće poslovanje sa inostranstvom tako i kod savremenih oblika poslovanja u koje spadaju poslovi zakupa, lizinga i finansijskog lizinga.