AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Osnovne karakteristike lizing ugovora


Narodna banka Srbije određuje šta ugovor o lizigu obavezno mora da sadrži:
- precizno određenje predmeta lizinga,
- iznos naknade koju plaća primalac lizinga,
- iznos pojedinih rata naknade, njihov broj i vreme plaćanja,
- rok na koji je ugovor zaključen,
- mesto, vreme i način isporuke predmeta lizinga,
- rizike od kojih treba da se osigura predmet lizinga,
- način prestanka ugovora, opciju kupovine ili produženja lizinga i uz koju cenu,
- troškove,
- transport predmeta lizinga, njegovu montažu, tekuće održavanje, i
- druge elemente o kojima ugovorne strane postignu saglasnost

Sadržina ugovora zavisi od vrste ugovora i predmeta ugovora, tako da se prava i obaveze ugovornih strana razlikuju od jedne do druge vrste ugovora. Obaveze davaoca lizinga su : da zaključi ugovor o nabavci proizvoda, da plati ugovorenu cenu isporučiocu, da korisniku garantuje da proizvodi nemaju pravnih mana, da odredi bazični rok u okviru koje se ne može otkazati ( finansijski ) lizing, da prenese ovlašćenja držanja i korišćenja na korisnika lizinga, da uz proizvode koje daje na korišćenje podnese i tehničku dokumentaciju, da obezbedi obuku kadrova, da obezbedi rezervne delove i servisiranje i da preuzme predmet lizinga po isteku ugovornog perioda.

Osnovna prava davaoca lizinga su pravo na naknadu u vidu lizing rate, pravo da prenese svoja potraživanja na treće lice, pravo da prenese pravo svojine na treće lice, pravo da kontroliše upotrebu proizvoda koji je dao na korišćeje i pravo da u ugovor o lizingu ugradi posebne klauzule.

Osnovne obaveze korisnika lizinga su da preuzme predmet ugovora o lizingu, da plaća lizing naknadu u ratama, da predmet lizinga pravilno upotrebljava, da po isteku ugovorenog perioda predmet lizinga vrati davaocu, odnosno da ga otkupi ako je otkup ugovoren.

Osnovna prava korisnika lizinga su pravo na raskid ugovora o lizingu kao davalac lizinga ne ispuni svoje obaveza, da traži naknadu štete ukoliko svrha ugovora nije ostvarena, da predmet lizinga da u pod lizing ( ako dobije saglasnost davaoca lizinga ) i da vrši na predmetu lizinga određene izmene uz saglasnost davaoca lizinga.