AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Dokumentacija za lizing automobila kod 

preduzetnika


Dokumentacija koju treba dostaviti uz zahtev za finansiranje radi odobrenja kupovine automobila na lizing kod preduzetnika:
 
-    Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
-  Ponuda (predračun) dobavljača sa kojim lizing kuća sarađuje potpisan od strane – primaoca lizinga
-    Potvrda o prosečnom stanju i prometu na računima firme kod poslovnih banaka
-    Rešenje o PIB-u, odnosno  poresko identifikacionom  broju
-    Fotokopija Rešenja nadležnog opštinskog organa uprave o upisu u registar radnji
-    Fotokopija Izvoda iz registra Republičkog zavoda za statistiku o razvrstavanju preduzeća po delatnostima
-  Fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potipisa lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća ili direktora
-    Fotokopija lične karte direktora ili vlasnika sa svojeručnim potpisom ili pasoša
-    Rešenje Poreske uprave o izmirenim obavezama.

Dodatna dokumentacija zavisi od toga da li je pravno lice u sistemu PDV-a ili nije
Preduzetnici koji su u sistemu PDV-a dostavljaju još:
-    Evidencija Poreza na dodatu vrednost (PDV), fotokopija rešenja
-  Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje dve godine i bruto bilans na dan podnošenja zahteva
-    Fotokopija Rešenja o porezu na dohodak o obavljanju samostalne delatnosti

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a dostavljaju još:
-    Potvrda o ostvarenom prometu iz banke
-   Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti

Uz potpisan Ugovor o lizingu klijent je obavezan i da:

-    Potpiše Specijalno punomoćje
-    Potpiše Zapisnik o preuzimanju predmeta lizinga
-    Dostavi Menice ili bilo koje drugo sredstvo obezbeđenja koje odredi lizing kuća
-    Izvrši Registraciju predmeta lizinga
-    Zaključi potpuno kasko/imovinsko osiguranje