AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Komercijalne banke sa deviznom 

klauzulom


Komercijalna banka odobrava kredite za kupovinu mototrih vozila do 8.000 evra koji su obezbeđeni menicom i ručnom zalogom. U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita zaloga na vozilo, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja založnog prava i dr.

Troškovi odobravanje kredita:

-    nominalna kamatna stopa za kredite sarokom otplate do 60 meseci 12,90%; fiksna, a za kredite sa rokom otplate do 84 meseca 6M EURIBOR + 10,65%, promenljiva
-    naknada banke za obradu kreditnog zahteva 2%
-    troškovi izdavanjemenice 100 dinara
-    troškovi Kreditnog biroa 246 dinara
-    učešće 30 %

Obezbeđenje kredita:

-    Dve blanko menice korisnika kredita
-    Ručna zaloga na vozilu koje je predmet kreditiranja