AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Komercijalne banke bez devizne

klauzule


Komercijalna banka u svojoj ponudi ima kredit za kupovinu motornih vozila bez devizne klauzule. Kredit se odobrava u dinarima sa rokom otplate do 84 meseca. Maksimalan iznos kredita je do visine profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit.

Troškovi kredita:
-    nominalna kamatna stopa je promenljiva i na godišnjem nivou  iznosi 6M BELIBOR + 7%. Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, primenom vrednosti 6M BELIBOR-a, odnosno svakog 30.06. i 31.12
-    troškovi obrade kreditnog zahteve- 2% od iznosa kredita
-    trošak upisa zaloge u APR 2.500,00 dinara
-    Troškovi kreditnog biroa 246,00
-    Trošak izdavanja menice 100 dinara

Uslovi za odobravanje:

- Za iznose kredita do EUR 8.000,00: Dve blanko menice korisnika kredita i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

- Za iznose kredita preko EUR 8.001,00: Dve blanko menice potpisane od strane korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita  ili Po dve blanko menice korisnika kredita i kredtino sposobnog žiranta i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

POSEBAN USLOV

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita, niti starija od 84 meseca u trenutku otplate poslednjeg mesečnog anuiteta