AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

CA Leasing Srbija doo


CA Leasing Srbija je najmlađa lizing kompanija na tržištu srbije . Počela je sa radom u septembru 2007. godine. Osnovana je od strane Credit Agricole banke Srbija. Trenutno je prisutna u tri najveća regionalna centra: Beogradu, Novom Sadu i Čačku. CA Leasing Srbija nudi pravnim I fizičkim licima usluge finansijskog lizinga za:
-     Vozila (putnička, laka komercijalna, kamione, prikolice, autobuse i dr.), i
-  Opremu (poljoprivredne mašine, građevinske mašne, proizvodne linije, štamparsku opremu, mašine za punjenje i pakovanje i dr.)

Ponude za finansiranje se kreiraju u skladu sa potrebama I mogućnostima svakog klijenta. Sa našim stručim i profesionalnim timom, nudimo visok nivo usluge koji podrazumeva jednostavnost procedure, ekspeditivno odobravanje i brzu isplatu. Finansiranje putničkog programa namenjeno je fizičkim i pravnim licima.

Procedura za odobravanje lizing ugovora:
-    Birate predmet lizinga kod proizvođača ili ovlašćenog lica
-    Dostavljate profakturu isporučioca u CA Leasing Srbija gde će Vam biti kreirana ponuda u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostim
-    Predajete zahtev za odobrenje lizinga i dokumentaciju potrebnu za procenu boniteta
-    Nakon odobrenja finansiranja potpisujete ugovor, uplaćujete učešce i predajete sredstva obezbeđenja plaćanja
-    Preuzimate na korišćenje predmet lizinga od isporučioca

Finansijski lizing predstavlja jedan od načina finansiranja ulaganja u osnovna sredstva, odnosno pokretna nepotrošna dobra. Ovaj oblik finansiranja se često poredi sa bankarskim kreditima, jer su po nekim karakteristikama slični (otplata u unapred određenim ratama, kamata, način knjigovodstvenog evidentiranja...). Međutim, bitne karakteristike finansijskog lizinga koje ga suštinski određuju u odnosu na ostale vidove finansiranja su:

-    finansiranje se uvek odobrava za tačno određeni predmet,
-    nabavku predmeta vrši davalac lizinga, a ne primalac lizinga,
-    davalac lizinga je vlasnik predmeta tokom celog perioda ugovora o lizingu,
-  predmet lizinga ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate, zbog čega davaoci lizinga često ne zahtevaju druga sredstva obezbeđenja,
-  davalac lizinga ima punu zaštitu u slučaju propasti ili oštećenja predmeta (osiguranje predmeta), neplaćanja lizing naknade (povraćaj predmeta lizinga po posebnom postupku), stečaja ili likvidacije primaoca lizinga (izlučno pravo).
Sedište
Piraeus Leasing doo
Milentija Popovića 5A
11070 Beograd