AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Dinarski auto kredit Banca Intese Banca Intesa odobrava kredit za kupovinu novih i polovnih motornih vozila od pravnih i fizičkih lica u dinarima. Minimalan iznos kredita je 500.000 dinara. Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija ili se može uvećati za iznos poreza za prenos apsolutnih prava kod kupovine od fizičkog lica. Kredit se odobrava bez učešća,  na period od 18 do 60 meseci.

Troškovi odobravanja kredita:
-    Kamatna stopa na godišnjem nivou za klijente banke iznosi 23%, za ostale 25%
-  Naknada za obradu kreditnog zahteva 2% od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno unapred za klijente banke ili 2.5% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred za ostale građane
-    3 menice 150 dinara
-    Izveštaj Kreditnog biroa 246 dinara
-   Kasko osiguranje (samo za kredite preko 1.000.000 EUR), Naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre, Iznos poreza za prenos apsolutnih prava.

Instrument obezbeđanja kredita za kupovinu novih i polovnih vozila:
-    3 menice sa klauzulom bez protesta
-    Zaloga na vozilu, bez prava prodaje založenog vozila do konačne otplate krediti
-    Kasko osiguranje vozila obavezno za ceo period otplate kredita, polisa vinkulirana u korist Banke (samo za kredite preko 1.000.000 dinara)